4 اردیبهشت 1401

اثر گاز خنثی در پرینت سه بعدی فلزی، مواد و فرایند پس از ساخت

گاز خنثی نقشی اساسی در تولید قطعات فلزی ساخت افزایشی با کیفیت بالا ایفا می کند []