آدرس : اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی، ساختمان کریستال، واحد۶