31 فروردین 1401

چاپ سه بعدی در لیست به روز شده فناوری های حیاتی و نوظهور کاخ سفید

کاخ سفید تولید مواد افزودنی را در فهرست به روز شده خود از فناوری های حیاتی []