8 اردیبهشت 1401

بررسی مطالعات برای بهبود جنس اینکونل در پرینترسه بعدی.

افزایش استفاده از ساخت افزایشی (AM) در بازارهای هوافضا و پزشکی، سبب افزایش توجه به کیفیت []