در روش پرینت سه بعدی فلزی(SLM) بهینه طراحی قطعات در حالتی است که قطعه بدون نیاز به ساپورت که یک سازه موقتی است ساخته شود. در این روش برای ساخت سطوحی که با افق(صفحه XY– میز دستگاه) زاویه کمتر از ۴۵ درجه تشکیل می دهند نیاز به ساپورت می باشد. ساپورت ها پس از ساخت از قطعه اصلی جدا شده و مرز جدایش عموما نیاز به پرداخت کاری سطحی دارد. در برخی از قطعات به علت آنکه در بعضی قسمت ها دسترسی برای جدایش ساپورت ها وجود ندارد و یا به سختی امکان پذیر است، می بایست در قسمت های مربوطه باز طراحی انجام شود تا دیگر سطوحی با شیب کمتر از ۴۵ درجه وجود نداشته باشد. در غیر اینصورت امکان ساخت به این روش وجود ندارد.

ضمن اینکه برای وجوهی از قطعات که ناگزیر ساپورت خور می شود و برای جداسازی آن ها به عملیات پس پردازش نیاز است، اگر این فرآیند به صورت دستی انجام شود و امکان ماشین کاری نباشد، دقت ابعادی را میتواند تحت تاثیر قرار دهد.

همچنین در روش پرینت سه بعدی فلزی قیودی برای ساخت وجود دارد که اهم آن ها در جدول زیر آورده شده است.

Min. Feature Escape Hole Holes Horizontal Bridges Embossed & Engraved Details Support Overhangs Unsupported walls Supported walls
حد اقل اندازه قابل ساخت حد اقل اندازه سوراخ برای تخلیه پودر حد اقل قطر سوراخ حد اکثر طول معلق پل بدون ساپورت حد اقل برآمدگی یا فرو رفتگی در قطعه حد اقل زاویه سطوح معلق با افق برای ساخت بدون ساپورت حد اقل ضخامت دیواره در حالت آزاد حد اقل ضخامت دیواره در حالت بسته (مقید)
۰٫۴ – ۰٫۵ mm ۵ mm ۰٫۴ – ۰٫۵ mm ۲ mm ۰٫۱ mm ۴۵ ۰٫۵ mm ۰٫۴ mm