30 مرداد 1401

تولید کاملاً خودکار بواسطه پرینت به بعدی حداکثر بهره وری را تضمین می کند

مونیخ/Oberschleissheim. صنعتی سازی و دیجیتالی سازی تولید افزودنی (AM) برای فرآیندهای سری خودرو موفقیت آمیز بوده []