10 اردیبهشت 1401

چرا شرکت توربوشارژ سازی از پرینترسه بعدی استفاده می کند؟

شرکت ABB توربوشارژ، به دنبال تبدیل موجودی قطعات فلزی خود با نمونه های دیجیتال و پرینت []