8 شهریور 1401

پرینت سه بعدی فلز در ستون فقرات

همانطور که فناوری ساخت افزودنی به پیشرفت خود ادامه می دهد، کاربرد و دسترسی آن نیز []