13 شهریور 1401

تیم دوچرخه سواری بریتانیا از SLM استفاده می کند

پرینت سه بعدی بار دیگر اهمیت خود را در بخش ورزش نشان داده است. Renishaw، از []