2 شهریور 1401

نوآوری توربوماشین آلات با ساخت افزودنی

صنعت توربوماشین‌ها به شدت رقابتی است و بازار به افزایش راندمان سوخت، تولید برق، قابلیت اطمینان []