6 شهریور 1401

سفارشی سازی خودروهای بنتلی با کمک پرینت سه بعدی فلز

بنتلی موتورز از طریق بخش راه اندازی سفارشی خود مولینر، بنتلی مولینر باتور جدید را معرفی []